Hier vindt u diverse informatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Als u het schoolplan een keer wilt inzien, dan kan dat.

De geldigheidsduur van het schoolplan is 4 jaar. Het huidige schoolplan loopt van 2016-2020

Jaarlijks wordt er een verantwoording gemaakt over het afgelopen jaar en planning voor het komende jaar (jaarverslag en jaarplan).

In schooljaar 2018-2019 staan volgende ontwikkelonderwerpen centraal:
invoering van de IPC aanpak;
didactisch handelen vergroten op het gebied van rekenen;
aanschaf van een methodiek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Ondersteuningsprofiel

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl