Documenten

Op deze pagina vindt u documenten die meer informatie geven over onze school.

Schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De geldigheidsduur van het schoolplan is 4 jaar. Het huidige schoolplan loopt van 2016-2020Jaarlijks wordt er een verantwoording gemaakt over het afgelopen jaar en planning voor het komende jaar (jaarverslag en jaarplan).

In schooljaar 2018-2019 staan volgende ontwikkelonderwerpen centraal:
- Invoering van de IPC aanpak.
- Didactisch handelen vergroten op het gebied van rekenen.
- Aanschaf van een methodiek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als u het schoolplan wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen.   

Schoolgids
Met onze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren over allerlei zaken met betrekking tot het onderwijs op IKC De Paersacker. Naast een aantal wettelijke voorschriften, vindt u o.a. informatie over waar we als school voor staan, hoe we georganiseerd zijn, welke zorg we verlenen, onze samenwerkingen en wat onze resultaten zijn.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Ondersteuningsprofiel
In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs.

Klik hier om het zorgplan te downloaden.

Pestprotocol
Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl